Forretningsbetingelser

 1. Generelt
  • Disse forretningsbetingelser er udarbejdet for at beskytte både Baobab Creative og vores kunder, og de danner grundlaget for vores samarbejde.
  • Vi beder dig venligst om at læse disse betingelser grundigt igennem, så du er fuldt ud informeret om betingelserne. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
  • Er der modstrid mellem forretningsbetingelserne og særksilt indgåede aftaler, har vilkårene i særskilt indgåede aftaler forrang. Betingelserne kan i øvrigt kun fraviges ved skriftlig aftale parterne imellem.
  • Baobab Creative forbeholder sig til enhver tid retten til at tilføje og ændre i nedenstående handelsbetingelser. Gældende version vil til altid være tilgængelig på Baobab Creatives hjemmeside.
  • I tilfælde af salg, fusion eller en anden overdragelse af hele eller dele af Baobab Creatives forretning, har Baobab Creative ret til at overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til betingelserne og aftalen til tredjepart uden at skulle indhente kundens samtykke.
  • Baobab Creative forbeholder sig retten til at benytte sig af underleverandører uden at skulle indhente kundens samtykke.
  • Ved ethvert salg fra Baobab Creative er de følgende generelle handelsbetingelser gældende for alle aftaler mellem parterne. Disse betingelser vil have forrang over eventuelle betingelser udarbejdet og fremsendt af kunden, medmindre der er indgået en skriftlig aftale herom.
 2. Aftalens omfang og varighed
  • Aftalen definerer omfanget af de tjenester, som kunden vil modtage fra Baobab Creative.
  • Aftalen træder i kraft på datoen for underskrivelsen og fortsætter indtil dens opsigelse fra en af parterne.
 3. Tjenester
  • Hjemmeside og webshop (Hjemmeside)
   • Baobab Creative tilbyder en Hjemmeside, som bliver udviklet i open source CMS-systemet WordPress. Baobab Creative forbeholder sig retten til at vælge de bedste plugins og temaer ud fra en professionel vurdering af kundens behov. Kunden kan efterfølgende selv redigere, vedligeholde og videreudvikle Hjemmesiden. Baobab Creative er ikke forpligtet til at undervise i brugen af hjemmesiden, medmindre andet specifikt fremgår af aftalegrundlaget.
   • Kunden vil modtage en fast pris (oplyst i tilbudsmaterialet/ordrebekræftelsen) efter en dialog med Baobab Creative. Prisen baseres på Baobab Creatives vurdering af arbejdstid og omfang, herunder antal sider og funktioner.
   • Efter færdigudvikling af Hjemmesiden vil Kunden modtage oplysninger om login. Login-oplysningerne vil blive sendt enten når Hjemmesiden er online på Kundens domæne og opgaven er afsluttet, eller når Kunden ønsker at lægge indhold på et test-domæne og Baobab Creatives arbejde er fuldført, eller hvis Baobab Creative ikke modtager svar fra Kunden og vurderer, at Kunden ikke længere ønsker at færdiggøre Hjemmesiden.
  • Serviceaftale
   • Serviceaftalen er en automatisk fornyende aftale.
   • Serviceaftalen inkluderer:
    • Opdateringer og backup af Wordpress core, tema og plugins.
    • Premium licenser til alt benyttet software, medmindre andet er specificeret skriftligt eller mundtligt til Kunden.
    • Løbende overvågning af Kundens Hjemmeside.
    • Opdatering af eksisterende tekst og billedemateriale svarende til ca. 20 minutter pr. måned. Tiden kan anvendes til flere småopgaver, men skal udføres samlet. Overskydende tid nulstilles ved udgangen af hver måned.
   • Ønsker Kunden, at Baobab Creative udfører større opgaver på Hjemmesiden, betragtes det som arbejde udenfor Serviceaftalen, og der faktureres særskilt.
   • Kunden har det primære ansvar for Hjemmesiden. Hvis der opstår problemer i forbindelse med opdatering, tilbagerulles backup foretaget umiddelbart inden opdateringen. Udviklerne af de pågældende plugins og Wordpress-temaer får som regel hurtigt løst problemet. Hvis problemet gentagende gange opstår, kontaktes kunden, hvorefter mulighederne drøftes. Baobab Creative kan ikke holdes til ansvar for eventuelle ændringer der er gået tabt pga. tilbagrulning af tidligere backups. Baobab Creative er ikke forpligtet til at udbedre evt. fejl forårsaget af Kunden selv eller tredjepart, herunder personer, plugins og services.
   • Når Kunden køber denne aftale gennem Baobab Creative, fungerer Baobab Creative som databehandler for Kunden.
  • Hosting
   • Enhver hostingløsning har en begrænsning på ressourcer såsom pladsforbrug, trafik og processorkraft. Kunden har mulighed for at opgradere ressourcerne, hvis behovet opstår.
   • Baobab Creative kan ikke holdes ansvarlig for nedetider forårsaget af Baobab Creatives serverleverandør og kan ikke garantere en bestemt oppetid for Kundens Hjemmeside.
   • Baobab Creative forbeholder sig retten til at sætte Kundens hostingaftale på pause, hvis Kundens Hjemmeside udviser skadevoldende adfærd på serveren, herunder men ikke begrænset til spam, højt forbrug af ressourcer eller usikker software. Adgangen vil blive genåbnet, når Kunden har fundet og løst problemet.
 4. Priser og betalingsbetingelser
  • Alle priser er angivet eksklusiv moms.
  • Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, forbeholder Baobab Creative sig ret til at justere priserne for løbende ydelser og Baobab Creatives almindelige timepris med en varsel på 30 dage.
  • Priserne i tilbuddet er faste og gældende for den aftalte arbejdsindsats, medmindre Kunden leverer forsinket, utilstrækkeligt, uegnet eller mangelfuldt materiale. I så fald er Baobab Creative berettiget til at fakturere eventuelle meromkostninger til normal timepris. Hvis Kunden anmoder om ændringer eller rettelser til det udførte arbejde, vil dette også blive faktureret til normal timepris.
  • Udover aftalte priser kan Baobab Creative opkræve opstartsomkostninger, som vil være angivet i tilbuddet eller ordrebekræftelsen.
  • Hvis betaling ikke modtages inden for den aftalte frist, har Baobab Creative ret til at opkræve forsinkelsesrenter og/eller midlertidigt suspendere tjenesterne, indtil betaling er modtaget.
 5. Fejl og mangler
  • Det forventes, at Kunden undersøger og kontrollerer de leverede ydelser så snart som muligt efter modtagelsen. Hvis Kunden opdager mangler ved de leverede ydelser, skal Kunden straks give Baobab Creative skriftlig meddelelse om de påståede mangler uden unødvendig forsinkelse.
  • Enhver reklamation eller krav fra Kunden skal fremsættes skriftligt og indeholde tilstrækkelig dokumentation.
  • Hvis en reklamation ikke er modtaget inden 30 dage efter levering, vil Kunden ikke længere kunne påberåbe sig mangler ved den leverede ydelse.
  • Baobab Creative kan fraskrive sig ethvert ansvar for de leverede ydelser, hvis Kunden på egen hånd har foretaget ændringer eller tilføjelser uden forudgående samtykke eller aftale med Baobab Creative. Kunden skal dokumentere, at sådanne ændringer eller tilføjelser ikke har haft nogen negativ påvirkning på funktionaliteten eller anvendeligheden af det arbejde, som Baobab Creative har leveret.
  • Baobab Creative kan ikke drages til ansvar for tab af indtjening, omdømme, data, tid eller andre former for indirekte økonomisk tab i forbindelse med levering af ydelserne.
  • Kunden kan ikke kræve godtgørelse for arbejde udført af Baobab Creative, såfremt ydelsen opfylder Kundens ønsker og krav.
 1. Fortrolighed
  • Fortrolighed er afgørende, og Baobab Creative vil overholde dette princip ved at behandle al information, der udveksles mellem parterne i forbindelse med aftalen, som strengt fortrolig. Baobab Creative vil ikke videregive nogen sådan information til tredjeparter uden Kundens skriftlige samtykke.
  • Kunden har ret til at anmode om adgang til al information, der er gemt om dem, og har mulighed for at kræve rettelser eller sletning af oplysninger, som er unøjagtige eller ikke længere relevante. Baobab Creative vil imødekomme Kundens anmodninger om adgang og opdatering af sådan information så snart som muligt.
 2. Ophavsret og immaterielle rettigheder
  • Alle ophavsrettigheder og immaterielle rettigheder til det kreative materiale, som Baobab Creative udvikler, tilhører Baobab Creative, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne.
  • Kunden får en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret til at bruge det kreative materiale til det formål, som det er udviklet til.
 1. Ansvarsfraskrivelse
  • Baobab Creative påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der skyldes kundens brug af det kreative materiale.
  • Baobab Creative påtager sig heller ikke noget ansvar for eventuelle fejl eller mangler i det kreative materiale, medmindre det skyldes grov uagtsomhed eller forsæt fra Baobab Creatives side.
 2. Ophavsretten til alle produkter tilfalder Baobab Creative. Baobab Creative må benytte enhver komponent i andre sammenhænge, herunder idégrundlag, funktionalitet og design.
  • Efter produktet er overdraget til Kunden, tilfalder alle øvrige immaterielle rettigheder Kunden. Kunden har en tidsubegrænset brugsret til at bruge, ændre, videreudvikle, kopiere, overdrage og markedsføre produktet og ethvert af dens elementer på såvel internettet som andre medier.
  • Det er Kundens ansvar at sikre, at alt materiale og oplysninger, som Kunden leverer til Baobab Creative, ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsret, og at Kunden er berettiget til at bruge materialet. Baobab Creative vil ikke påtage sig noget ansvar i sådanne situationer og kan derfor ikke drages til ansvar for eventuelle krænkelser af tredjemands rettigheder, som skyldes Kunden.
 3. Ændring af betingelserne
  • Baobab Creative forbeholder sig ret til at ændre disse forretningsbetingelser med 30 dages varsel.
  • Kunden anses for at have accepteret ændringerne, medmindre kunden skriftligt meddeler Baobab Creative, at de ikke accepterer ændringerne, inden de træder i kraft.